Regulamin Serwisu DJlive.pl

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu DJlive.pl

Akceptacja zapisów niniejszego regulaminu jest konieczna do uzyskania pełnego dostępu przez użytkowników funkcjonalności Serwisu. Szczegóły funkcjonalności, zasad dostępu i uprawnień opisane są w dalszej części regulaminu.

§1. Definicje

 1. Serwis – internetowa platforma (strona www) dostępna pod adresem internetowym http://djlive.pl prowadzona przez zespół projektu DJlive.pl
 2. Administrator Serwisu – osoba, której nadane zostały uprawnienia dostępu do systemu zarządzania serwisem pozwalającym m.in. na kontrolę poprawności danych, zarządzanie usługami, blokowania dostępu do Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, korzystająca z Serwisu, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);
 4. Developer – Użytkownik Serwisu posiadający uprawnienia do korzystania z API oferowanych usług przez Serwis.
 5. Konto – indywidualny, zabezpieczony hasłem profil Użytkownika i/lub Developera, dający możliwość korzystania z Serwisu. Użytkownik bez posiadanego konta z uprawnieniami Developera nie ma możliwości korzystania z API.
 6. Nick – indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika i/lub Developera w Serwisie, która została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta.
 7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi integralną część Serwisu.

§2. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu.

§3. Rejestracja – dobrowolne założenie konta

 1. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego.
 2. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie gdy rejestrujący dokona zwrotnego potwierdzenia, w sposób określony w liście wysłanym automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub ich niezgodności ze stanem faktycznym Administrator Serwisu ma prawo zablokować konto w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w serwisie były aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.
 5. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjną tylko jeden raz, chyba że Administrator postanowi inaczej.
 6. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis oraz akceptuje politykę prywatności Serwisu. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w dalszej części regulaminu.
 7. Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika Serwisu, możliwe jest zalogowanie po podaniu indywidualnego loginu oraz hasła.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych w określonym zakresie zdefiniowanym w profilu użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik, kontaktując się uprzednio z Administratorem Serwisu, może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w opisana w §5 nieniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez DJlive.pl oraz podmioty współpracujące, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe takie jak: Imię, Nazwisko, adres stały lub tymczasowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane mogą być udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującą na terenie Polski ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926 ), zgodnie z procedura udostępniania zawartą w tej ustawie oraz w przypadkach dopuszczonych ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204)
 5. Korespondencja prowadzona za pomocą formularzy jest archiwizowana i może być wykorzystywana w celach dowodowych oraz udostępniona organom ścigania.

§5. Blokada i Usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić Administratorowi za pomocą wiadomości Email, wolę usunięcia konta z Serwisu. Administrator, po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia, blokuje takie konto a następnie je usuwa, co jest równoznaczne z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie.
 2. Użytkownik wnoszący o usunięcie Konta, który posiada aktywne aplikacje korzystające z usług Serwisu, przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie jego Konta nastąpi w momencie zamknięcia odpowiednich aplikacji, a do tego czasu konto będzie zablokowane.
 3. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.
 4. Użytkownik, którego Konto zostaje zablokowane lub usunięte z Serwis przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.

§6. Materiały Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, muzykę, filmy, teksty jak i wypowiedzi oraz przesyłane prywatne wiadomości.
 2. Serwis DJlive.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie DJlive.pl materiałów. Wszelką odpowiedzialność za nieautoryzowane wykorzystanie materiałów ponosi Użytkownik.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
 4. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.
 5. Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w treściach reklamowych oraz aplikacjach związanych z Serwisem na innych urządzeniach niż komputer np. na telefonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.
 6. Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia z kartką w ręku (spisany login i data) na tle monitora z widoczną stroną serwisu.

§7. Korzystanie z Serwisu

 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów prawa. Nadużycie prawa będzie karane zablokowaniem konta lub w ekstremalnych wypadkach podaniem do sądu karnego.
 2. Transmisje użytkownika bedą blokowane w przypadkach:
  1. udostępniania treści nie związanych z tematyką serwisu
  2. udostępniania kanałów telewizyjnych, transmisji sportowych, transmisji filmów bez uprzedniego wyrażenia zgody właściciela praw autorskich do tychże transmisji
  3. udostępniania treści erotycznych
 3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego informacji i materiałów. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. Udostępnianie transmisji w których prowadzący lub jego goście spożywają alkohol lub środki odurzające jest niedozwolone według polskiego prawa, i z racji tego mamy możliwość podjąć środki zapobiegające takiemu zachowaniu. Zespół DJlive.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
 5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników, a także udostępniania konta innym osobom.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie. Administrator jest upoważniony po dokładnym zbadaniu do zablokowania wszystkich kont danego Użytkownika.

§8. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu danych sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi jego uzasadnione interesy, godzących w jego wizerunek lub sprzecznych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Serwisu jest w tym przedmiocie ostateczna.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Użytkownik może naruszać interesy Serwisu, dopuszcza się prób obejścia zasad Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu.
 3. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronie Serwisu działań sprzecznych z prawem, naruszających dobra osób trzecich, działań uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, czy też szczególnych właściwości działania przeglądarek z których korzystają Użytkownicy, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 6. Administrator Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu. Użytkownik korzysta z Serwisu na własna odpowiedzialność.

§9. Niedozwolone działania

 1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Właściciel Serwisu podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem polskim dotyczące naprawy wyrządzonej szkody.
 2. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji w Serwisie. Zabrania się sztucznego zawyżania wiarygodności Odbiorców lub Użytkowników.
 3. Zabrania się przekraczania dozwolonych wartości bitrate. Maksymalna wartość strumienia nie powinna przekraczać 2Mbps (2000kbps). Po przekroczeniu tych limitów, użytkownik zostanie odłączony od transmisji. Kilku krotne przekroczenie spowoduje zablokowanie możliwości nadawania na czas nieokreślony.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników kodu jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zaburzyć innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, automatyczne przekierowywanie użytkowników na inną stronę www, odczytywanie lub generowanie przez użytkownika plików typu "cookie", automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych), wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron Serwisu, zakłócanie i manipulowanie działania Serwisu, "śledzenie" lub "monitorowanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

§10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy powinni zgłaszać emaliowo, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres Email: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.
 4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w wiadomości zwrotnej.
 6. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

§11. Zmiany Regulaminu

 1. Obowiązuje regulamin dostępny w danym momencie na stronie pod adresem http://djlive.pl/regulamin
 2. Regulamin może podlegać zmianom.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie.